Leren uit ervaringen

‘Ervaringsbeheer’ is een bekende term in de nucleaire sector. Het komt erop neer dat ervaringen en gebeurtenissen wereldwijd gedeeld worden, ter preventie.

De World Association of Nuclear Operators (WANO), opgericht na de ramp in Tsjernobyl, verstrekt zulke informatie over gebeurtenissen in kerncentrales. Het is de bedoeling dat alle centrales ter wereld die info grondig onderzoeken en maatregelen nemen.

Een concreet voorbeeld zijn de ‘stresstesten’ in de Belgische kerncentrales na Fukushima. In 2011 werd de Japanse kust getroffen door een zware aardbeving. De tsunami die volgde, beschadigde de kerncentrale van Fukushima. Om dat in de toekomst te voorkomen, werden stresstesten ingevoerd. Die onderzochten hoe goed installaties bestand zijn tegen externe bedreigingen (zoals aardbevingen, wateroverlast, tornado’s of een vliegtuigcrash).

De basisrichtlijnen voor deze stresstesten kwamen van de Europese Commissie. In ons land zette het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) die richtlijnen om naar de Belgische context. Daarenboven werden extra analyses uitgevoerd en investeringen gedaan voor de bescherming tegen zogenaamde ‘man made events’. Daarnaast gaven grondige evaluaties uitsluitsel over hoe goed onze kerncentrales bestand zijn tegen het vrijkomen van toxische en explosieve gassen, of een vliegtuigcrash.

Zowel in Doel als Tihange werden als gevolg hiervan onder meer bijkomende afschermingen tegen overstroming geïnstalleerd, en extra mobiele dieselgeneratoren en brandweerwagens voor kerosinebranden aangekocht. Alle maatregelen hebben hetzelfde doel: de reactorkern in alle omstandigheden kunnen blijven koelen en een radiologisch ongeval uitsluiten.