Het verlengingsproject van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3: nucleaire expertise, strikte veiligheidsprocedures en grondige inspecties

De verlenging van de kerncentrales van Doel en Tihange is een omvangrijk project. Electrabel zet al haar nucleaire expertise en professionaliteit in voor een verantwoorde heropstart en een veilige verdere uitbating.

Doel 4 Tihange 3De weg om Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer uit te baten bestaat uit drie grote fases:

  1. Het uitvoeren van grondige veiligheidsstudies
  2. Het controleren en vervangen van onderdelen 
  3. Het uitvoeren van verbeteringswerkzaamheden

Zoals overeengekomen met de Belgische overheid, zal Electrabel alles in het werk stellen om de centrales Doel 4 en Tihange 3 in november 2025 opnieuw op te starten. 

Electrabel en haar partners, waaronder ook ons ingenieursbureau Tractebel, beschikken over de nodige expertise en ervaring om dit project veilig en performant uit te voeren. Dat toonden we in het verleden al aan met de verlengingsprojecten voor Tihange 1 en Doel 1 en 2. Daarnaast waakt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) over de veilige uitvoering van dit project, in lijn met het reglementair nucleair veiligheidskader.

Grondige veiligheidsstudies

Een kerncentrale moet volgens de wetgeving om de tien jaar grondig worden doorgelicht tijdens een Periodic Safety Review (PSR). Vervolgens controleren de veiligheidsautoriteiten (FANC) de resultaten van deze veiligheidsstudies grondig. Hier kunnen potentiële verbeteracties uit voortkomen die binnen een termijn van 3 jaar gerealiseerd dienen te zijn. Enkel na goedkeuring van dit rapport mag de uitbater de centrale voor een nieuwe periode van tien jaar exploiteren. 

De kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 startten voor het eerst op in 1985. Bij de bouw ging men uit van minstens 40 jaar uitbating (tot 2025 dus). Om beide kerncentrales voor een bijkomende periode van tien jaar uit te baten (we noemen dat Long Term Operation of LTO) is daarom een Periodic Safety Review (PSR-LTO) nodig.  Dit is een systematische evaluatie van de nucleaire veiligheid van de installaties met het oog op de uitbatingsverlenging. Het gaat in eerste instantie om een grondige doorlichting van de staat van de systemen, structuren en componenten van de centrales. In de praktijk betekent dit dat we sommige onderdelen preventief zullen vervangen of nieuwe systemen plaatsen om te voldoen aan de strengste veiligheidsnormen.

De exploitant stuurt een syntheserapport van deze doorlichting aan de veiligheidsautoriteit. Dit syntheserapport omvat, voor alle veiligheidsthema’s, een identificatie van de verschillen tussen de toestand van de installatie en de huidige regels & praktijken inzake nucleaire veiligheid, met daarbij een evaluatie en een eventuele rechtvaardiging van de aanvaardbaarheid van verschillen. Het rapport bevat ook een lijst van uit te voeren corrigerende acties en verbeteringen van de veiligheid en de gedetailleerde planning daarvan.

Controleren en vervangen van onderdelen 

Zodra Doel 4 en Tihange 3 gestopt zijn, gaan onze teams aan de slag. In enkele weken tijd krijgen de centrales een eerste grondig onderhoud. We controleren onderdelen en we vervangen ze waar nodig. Alle systemen testen we grondig en we laden ook nieuwe brandstof.

Voor Tihange 3 zal dit gebeuren tijdens de reeds geplande revisie die start begin april 2025 tot begin juli. Doel 4 blijft operationeel tot aan haar 40ste verjaardag op 1 juli. Tegen 1 november zal deze eenheid ook terug in bedrijf genomen worden.

Deze revisie bereiden we maanden op voorhand minutieus voor. Waar mogelijk nemen we al stalen en testen we onderdelen. Gezien de tijdsdruk, bestellen we bepaalde stukken lang op voorhand. Vaak gaat het om zeer specifieke onderdelen die aan extreem hoge eisen moeten voldoen. Voor revisiewerken doen we ook een beroep op gespecialiseerde bedrijven en ook zij maken momenteel al hun planning op.

Na de revisie volgt een controle van het FANC. Enkel na hun groen licht mogen de centrales terug opstarten.

Uitvoeren van verbeteringswerkzaamheden

In de zomers van 2026, 2027 en 2028 volgen verdere verbeteringswerkzaamheden. Zo garanderen we maximale beschikbaarheid tijdens de wintermaanden. Als alles goed verloopt, ronden we alle werken tegen eind 2028 af. Dit is in lijn met de verwachtingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Doel 4 en Tihange 3 zijn kerncentrales van het type Pressurized Water Reactor, één van de meest robuuste en veiligste ontwerpen. Op basis van wereldwijde ervaringen en nieuwe technologieën, ondergaan deze kerncentrales continu verbeteringen om incidenten te vermijden en de impact van incidenten verder te beperken. 

Deze aanpassingen van het ontwerp of Design upgrades zijn internationaal vastgelegd. In samenspraak met het FANC bekijkt Electrabel welke aanpassingen we moeten uitvoeren, rekening houdend met de specifieke situatie. Denk aan leeftijd van de installatie, reeds uitgevoerde verbeteringen, ligging van de centrale, enzovoort.

Voor Doel 4 en Tihange 3 zullen we de komende jaren een aantal grote werken uitvoeren. Op basis van de eerste analyses, gaat het onder andere om:

  • Vervanging van de turbineregeling
  • Vervanging van verschillende motoren en elektrische borden 
  • Vervanging van meetsystemen 
  • Werken aan de koeltorens
  • Vervanging van de dichtingen van de primaire pompen door een nieuw type

Om de finale scope van de uit te voeren verbeteringswerkzaamheden te bepalen, lopen nog volop analyses.

Een krappe tijdslijn

Zo’n 300 werknemers van Electrabel, Tractebel en andere ondernemingen zijn full time bezig om alle studies af te ronden en werken voor te bereiden. Ook het FANC, de nucleaire veiligheidsinstantie in België, is nu reeds nauw betrokken.

Daarnaast heeft ook de overheid een belangrijke opdracht. Om de kerncentrales na 2025 in dienst te houden dienden er, onder andere, verschillende wetswijzigingen doorgevoerd te worden. Ook het opzetten van de nieuwe Joint Venture (50% ENGIE en 50% Belgische overheid) die eigenaar wordt van de verlengde kerncentrales, zal van beide partners de nodige inspanningen vragen. Tot slot, zal ook de Europese Commissie haar fiat moeten geven op de overeenkomst die de Belgische overheid met ENGIE gesloten heeft. De nodige stappen worden hiervoor genomen.

Onze missie

Decennialang hebben wij de kerncentrales op een veilige en professionele manier uitgebaat. Zo hebben we bijgedragen tot de stabiele energiebevoorrading van ons land. Met datzelfde nucleair professionalisme gaan wij ook de uitdaging aan voor de heropstart en verdere uitbating van Doel 4 en Tihange 3. Veiligheid, verantwoordelijkheidszin en de zorg voor mens en milieu vormen daarbij de bouwstenen voor ons engagement.