Wat werd er nu concreet overeen gekomen tussen ENGIE en de Belgische overheid over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar?

Op 13 december 2023 ondertekenden ENGIE en de Belgische regering de definitieve overeenkomst over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 en over alle verplichtingen met betrekking tot nucleair afval.

Dit document bevestigt en bekrachtigt de belangrijkste principes van de kaderovereenkomst die op 21 juli 2023 werd ondertekend, namelijk :

  • Een verbintenis van beide partijen om een Flexible Long-Term Operation (LTO) uit te voeren, voor een geraamde investering van 1,6 tot 2 miljard euro, en om alles in het werk te stellen om de nucleaire eenheden van Doel 4 en Tihange 3 tegen november 2025 opnieuw op te starten;
  • De oprichting van een juridische structuur voor de twee verlengde nucleaire eenheden, die in gelijke mate eigendom is van de Belgische staat en ENGIE;
  • Het economisch model voor de verlenging, met een evenwichtige verdeling van de risico's, met name via een Contract for Difference-mechanisme voor de vergoeding van de elektriciteitsproductie. De uitoefenprijs zal gebaseerd zijn op de reële kostprijs van de verlenging van de nucleaire eenheden. Deze kosten zijn nog niet bekend, maar zullen worden geraamd op basis van de nucleaire veiligheidsvereisten die zijn vastgesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Er zal dus een initiële prijs worden vastgesteld in 2025, die in 2028 zal worden geactualiseerd op basis van het bekende bedrag van de definitieve kosten van de verlenging, om de periode tot 2035 te dekken;
  • De vaststelling van een forfaitair bedrag voor toekomstige kosten in verband met de verwerking van kernafval, dat betrekking heeft op alle nucleaire installaties van ENGIE in België, voor een totaalbedrag van 15 miljard euro, betaalbaar in twee schijven volgens de afvalcategorieën [1];
  • De opheffing van de beperkingen op de niet-Europese activa van Electrabel.

 

De impact van de verhoogde verbintenissen van ENGIE met betrekking tot de overdracht van de provisies voor kernafval op het niet-recurrente nettoresultaat en op de economische nettoschuld is al vastgesteld op 30 juni 2023. ENGIE bevestigt dat deze overeenkomst de vooruitzichten van de Groep op middellange termijn niet wijzigt.

De definitieve tekst bevat ook de technische en operationele voorwaarden voor het opnieuw opstarten van de twee eenheden vanaf november 2025, met volledige garanties voor nucleaire veiligheid.

De exploitatie van deze twee reactoren, samen met de lopende ontmantelingswerkzaamheden aan de andere eenheden, zal ongeveer 4000 banen (direct, indirect en afgeleid) in stand houden en zal de aanwerving van 200 extra werknemers in de komende maanden met zich meebrengen.

Deze overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie - waarmee momenteel overleg wordt gevoerd - en door de stemming over de wetswijzigingen.