Milieuverklaring Doel

Verantwoordelijkheid en respect voor het leefmilieu behoren tot de basiswaarden van Electrabel. In al onze strategische keuzes en operationele beslissingen houden we rekening met de factor milieu. Elk jaar publiceert de kerncentrale van Doel een milieuverklaring met een beschrijving van haar milieu-impact en van de maatregelen om de veiligheid te waarborgen, het milieu te beschermen en het welzijn van haar medewerkers te garanderen.

In de levenscyclus van de installaties onderscheidt men een aantal fasen: constructie, uitbating en ontmanteling. Elk van deze fasen heeft haar specifieke milieuaspecten en -effecten.
Milieuaspecten & -effecten

De hoeveelheid CO₂ die wordt uitgestoten, is te vergelijken met die van hernieuwbare energiebronnen. Overige emissies worden zeer grondig gefilterd tot ver onder de wettelijk bepaalde limieten.
Atmosfeer

Scheldewater koelt de stoom die de turbines doet draaien. Dit water komt nooit in contact met het nucleaire gedeelte van de installatie. 98% vloeit uiteindelijk terug naar de Schelde en de rest komt als damp uit de koeltorens. Water uit de overige circuits wordt grondig gezuiverd en maximaal herbruikt.
Water

Alle mogelijke preventieve maatregelen worden genomen om verontreiniging van de bodem en het grondwater tegen te gaan. Op de site wordt hierop permanent toezicht gehouden, ook tijdens de komende ontmanteling van de productie-eenheden.
Bodem

Het beperken en beheren van zowel radioactief als niet-radioactief afval staat steeds centraal. Al het afval dat de site verlaat, wordt geregistreerd en opgevolgd tot de verwerking. Daarnaast hanteren we op de site een uitgebreide sorteringsplicht. 
Afvalbeheer

De afgelopen jaren werden verschillende acties ondernomen om het verbruik van elektriciteit en grondstoffen in onze installaties te verminderen.
Energie-efficiëntie & grondstoffen

Jonge vissen, garnalen en krabben profiteren van het gunstige voedselaanbod in het koelwater dat terugvloeit naar de Schelde. Op 6ha van de site wordt aan natuurontwikkeling gewerkt.
Biodiversiteit

Een aantal projecten werden uitgevoerd om de impact van onze centrale op het milieu verder te beperken en nieuwe doelstellingen werden geformuleerd.
Milieudoelstellingen

EMAS ISO 14001
Milieuverklaring Doel 2023

pdf, 2.44 MB

Milieuverklaring Doel 2022

pdf, 6.89 MB

Milieuverklaring Doel 2021

pdf, 3.41 MB

Milieuverklaring Doel 2020

pdf, 3.98 MB

Milieuverklaring Doel 2019

pdf, 8.8 MB

Milieuverklaring Doel 2018

pdf, 10.61 MB

Milieuverklaring Doel 2017

pdf, 7.18 MB

Milieuverklaring Doel 2016

pdf, 3.84 MB

Milieuverklaring Doel 2015

pdf, 4.81 MB

Milieuverklaring Doel 2014

pdf, 8.34 MB

Milieuverklaring Doel 2013

pdf, 4.89 MB

Milieuverklaring Doel 2012

pdf, 5.72 MB